poor rich kid

Discuss this oxymoron in the comments below.


  • person

    Otokonoko to otoko no hito mizu o nonde imasu. GYUUNYUU!!!!!!!!!!!!!!!!